top of page

Báo cáo cổ tức hàng quý đến từ các công ty lớn: CVX, XOM, OXY, CI, HSY

Hôm qua (28/7) Hội đồng quản trị các công ty vừa công bố mức chia cổ tức hàng quý cụ thể như sau.


Hội đồng quản trị của Chevron tuyên bố cổ tức hàng quý là 1,42 đô la trên mỗi cổ phiếu, phải trả vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, cho tất cả những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông như được thể hiện trên hồ sơ chuyển nhượng của Công ty khi kết thúc hoạt động kinh doanh Ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Hội đồng quản trị của Exxon Mobil hôm nay tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt là 0,88 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông, trả vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 cho các cổ đông có cổ phiếu phổ thông khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 12 tháng 8 năm 2022. Cổ tức quý thứ ba này là bằng mức cổ tức trả vào quý II / 2022. Thông qua việc chia cổ tức, tổng công ty đã chia sẻ thành công với cổ đông hơn 100 năm và đã tăng mức trả cổ tức hàng năm cho cổ đông trong 39 năm liên tục.


Hôm nay, Occidental thông báo rằng Hội đồng quản trị của họ đã tuyên bố mức cổ tức hàng quý là 0,13 đô la cho mỗi cổ phiếu đối với cổ phiếu phổ thông phải trả vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, cho các cổ đông có giá trị kỷ lục kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.


Hội đồng quản trị của Cigna hôm nay đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt là 1,12 đô la cho mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Cigna, phải trả vào ngày 22 tháng 9 năm 2022 cho các cổ đông kỷ lục khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 7 tháng 9 năm 2022.


Hội đồng quản trị của Hershey hôm nay đã công bố cổ tức hàng quý là 1,036 đô la đối với Cổ phiếu phổ thông và 0,942 đô la đối với Cổ phiếu phổ thông loại B, tăng khoảng 15%, tương ứng là 0,135 đô la và 0,123 đô la cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức được công bố vào ngày 27 tháng 7 năm 2022 và sẽ được trả vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 cho người sở hữu cổ phiếu kỷ lục kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2022. Đây là cổ tức thường xuyên thứ 371 liên tiếp trên cổ phiếu phổ thông và là cổ tức thường xuyên thứ 152 liên tiếp đối với cổ phiếu phổ thông Loại B. Cổ phần.


Theo Nasdaq

Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.mastertraders.vn

bottom of page